Đầu đọc mã vạch Ecoprin

Máy đọc mã vạch 1D POS 7300 có chân đế
Đầu đọc mã vạch  Không Dây ECOPRINT1D POS-7620
Đầu đọc mã vạch ECOPRINT- POS  7300 ( 1D - Đơn Tia )
Đầu đọc mã vạch ECOPRINT- POS  7600 ( 1D - Đơn Tia )
Đầu đọc mã vạch ECOPINT- POS  7800 ( 2D - Đa Tia )
Đầu đọc mã vạch ECOPINT- POS  7820 ( 2D - Đa Tia )
Đầu đọc mã vạch ECOPRINT- POS  8180T ( 2D - Đa Tia )
Đầu đọc mã vạch ECOPINT- POS 7900 ( 1D)
Đầu đọc mã vạch TAWA 2D TZ2100